Super Animal Royale Wiki
Advertisement

Currency S.A.W. Ticket S.A.W. 票劵 是一種高級貨幣,以真實金錢在商店購買。

S.A.W. 票劵可用於 S.A.W 商店 購買 自定义物品 或 購買 超級動物通行證

Advertisement