Weapons/tl

From Super Animal Royale Wiki
Jump to: navigation, search

This article is a stub. You can help Super Animal Royale Wiki by expanding it.

Ang mga Armas ay mga mahalagang kagamitang ginagamit sa pambak-bakan laban sa iba pang mga Hayop. Mayroong tatlong magkakaibang klase ang mga armas ng Super Animal Royale: ito ay ang mga Baril, Kilalang Armas, at Kagamitan.

Baril[edit | edit source]

Main article: Guns/tl
See also: Guides/Weapon comparison/tl


Kilalang Armas[edit | edit source]

Main article: Kilalang Armas

Maraming skin para sa mga kilalang armas sa Super Animal Royale, ngunit lahat sila'y parepareho sa stats ng Katana.

Kagamitan[edit | edit source]

Main article: Throwables/tl